Senior Project :D


Thỏ con ngồi viết lách.

Cáo hỏi: Mày viết gì thế? – Senior Project Proposal : “Thỏ ăn thịt Cáo” – Làm gì có chuyện lạ thế. – Đi theo tao sẽ biết.

Gặp Chó sói – Mày viết gì thế? – Senior Project Proposal: “Thỏ ăn thịt Sói” – Làm gì có chuyện lạ thế. – Đi theo tao sẽ biết!!!!

Thỏ đưa Cáo và Sói vào động. Trong đó một con sư tử to đang nằm, xung quanh nhiều xương cáo và sói.

Kết luận: Mày viết về cái gì không quan trọng, quan trọng là advisor của mày là ai =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s