Shopaholic?


Dạo nì nghiện mua đồ trên eBay mới sợ chứ !! Tính dành xiền mua cái iPod Touch với cả cái PSP cơ mà cuối cùng cứ thấy cái rì hay ho là lại lượm :”>

Dự tính tổng thiệt hại cho cả 2 cái này tầm $450.
Tiền mua những thứ ko thật cần thiết: – $90 ( kimono, guốc gỗ, mighty mouse, etc.. )
Balance hiện tại của Paypal : $150
Số tiền còn phải kiếm thêm: $300 ($210 nếu mình ko mua linh tinh >”< )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s